Svensk-Etiopiska Föreningen

Swedish-Ethiopian Association

Svensk-Etiopiska föreningen är en opolitisk, religiöst obunden vänskapsförening som bildades i Stockholm 1952. De breda och djupa kontakterna mellan Sverige och Etiopien, som grundlades redan på 1950-talet, är basen och den gemensamma bakgrunden för föreningens medlemmar. Även etiopier bosatta i Sverige har tillfört föreningen ökad kunskap och förståelse för Etiopien, dess land och folk.

STADGAR FÖR SVENSK-ETIOPISKA FÖRENINGEN

antagna vid konstituerande sammanträde den 10 april 1952, med ändringar antagna den 12 juni samma år, den 16 april 1955, den 15 april 1961, den 21 april 1967, den 21 mars 1987, den 31 mars 1990, den 14 mars 1998 och den 21 april 2007.

§1 Föreningens ändamål

Svensk-Etiopiska Föreningen är en ideell förening vars syfte är

  • att främja kontakter mellan Sverige och Etiopien
  • att förmedla saklig information om Etiopien, i första hand i svenskspråkiga sammanhang
  • att medverka till kulturförståelse och utvecklingsstöd
  • att utgöra en neutral mötesplats för Etiopienvänner oavsett ursprung

§2 Medlemskap och avgifter

1 mom.

Medlemskap är öppet för den som ansluter sig till föreningens syften, oberoende av personens ursprungs– eller bosättningsland eller andra formella avgränsningar.

Föreningen kan på förslag av styrelsen utse någon som särskilt gagnat föreningen eller dess ändamål till hedersledamot. Om beslut i sådant ärende stadgas i 8 § 6 mom.

Etiopiens ambassadör i Sverige är särskilt inbjuden som medlem i föreningen.

2 mom.

Medlem erlägger en årsavgift vars storlek bestäms av årsmötet för kommande verksamhetsår. Årsavgiften skall betalas före utgången av maj månad varje år.

Medlem som, trots skriftlig påminelse från föreningens skattmästare eller annan ledamot av föreningens styrelse, inte före utgången av löpande kalenderår erlagt årsavgift för sagda år, skall anses ha utträtt ur föreningen.

Föreningens hedersledamöter erlägger inte medlemsavgift.

3 mom.

Om uteslutande avmedlem stadgas i 3 § 7 mom.

§3 Styrelsen

1 mom.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, samt ytterligare ledamöter, vilka samtliga väljs på årsmötet av röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare. Styrelsen äger av styrelseleda-möter eller andra röstberättigade medlemmar tillsätta utskott för behandling av uppkommande frågor.

2 mom.

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst tre styrelseledamöter det påkallar.

3 mom.

Till styrelsesammanträde skall samtliga ledamöter kallas.

4 mom.

Styrelsen åligger att

1. intressera och aktivera föreningens medlemmar för verksamhet i enlighetmed §1

2. fastställa ettårig verksamhetsplan

3. upprätta verksamhetsberättelse

4. förbereda frågor som skall förekomma på föreningssammanträde

5. handha föreningens ekonomiska angelägenheter

6. sammankalla föreningen

7. föra fortlöpande förteckning över föreningens medlemmar

5 mom.

Styrelsen är beslutsför då minst sju, eller där alla är ense om beslutet, fem ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller – bortsett från nämnda undantagsfall – den mening om vilken de flesta röstande enar sig och vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

6 mom.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, vilket justeras av ordföranden samt en vid mötet utsedd justerare. Vid sammanträde närvarande styrelseledamot är berättigad att på begäran få särskild från styrelsens beslut avvikande mening antecknad till protokollet.

7 mom.

Styrelsen kan, när särskild anledning föreligger, utesluta medlem som motarbetar föreningens syften, förutsatt att styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

§ 4 Valberedning

Valberedningsgruppen består av tre medlemmar med utslagsröst för sammankallande.


§ 5 Medlemstidning

Föreningen skall utge en medlemstidning ”Tenaestelin” med två nummer per år. Föreningens ordförande är ansvarig utgivare för Tenaestelin.

§ 6 Styrelsens årsredovisning

1 mom.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår.

2 mom.

Det åligger styrelsen att för varje kalenderår avge redovisning för sin förvaltning av föreningens angelägenheter genom att till föreningen avlämna en verksamhets­berättelse jämte redogörelse för föreningens finanser.

Handlingarna skall vara underskrivna av – såvitt möjligt – samtliga styrelseledamöter.

§ 7 Revision

1 mom.

Styrelsen samt två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter väljs på tvåårs-mandat med överlappning mellan hälften sittande och hälften nyvalda styrelsemed-lemmar och revisorer.

2 mom.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två av årsmöte utsedda revisorer.

3 mom.

Senast den 15 februari skall styrelsen till revisorerna avlämna de i 6 § 2 mom. omnämnda handlingarna.

4 mom.

Revisorerna skall senast fjorton dagar efter det de mottagit handlingarna till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse. Inom samma tid skall de till styrelsen återställa de omnämnda handlingarna.

5 mom.

Revisorernas berättelse skall genom styrelsen hållas tillgänglig för föreningens medlemmar minst tio dagar före den för årsmöte utsatta dagen.

§ 8 Allmänt om årsmöte och extra föreningssammanträde

1 mom.

Föreningsmedlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra föreningssammanträde.

Röstberättigad är medlem som fyllt 18 år. Varje röstberättigad medlem har en röst.

Rösträtt kan på årsmöte eller extra föreningssammanträde utövas genom annan röst-berättigad medlem som ombud. Ombud skall styrka sin behörighet genom skriftlig fullmakt från uppdragsgivaren. Ombud får ej företräda mer än en medlem.

2 mom.

Vid årsmöte och extra föreningssammanträde bör styrelsens ledamöter närvara, vid årsmöte minst en av revisorerna.

3 mom.

Styrelseledamot får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, eller i val av revisorer.

4mom.

Vid årsmöte eller extra föreningssammanträde skall protokoll föras. Har beslut fattats genom omröstning, skall resultat av röstning anges. Protokoll skall justeras av ordförandenoch minst en på årsmötet/föreningssammanträdet utsedd justeringsman.

§ 9 Årsmöte

1 mom.

Föreningen sammanträder till årsmöte senast den 30 april varje år.

Kallelse skall utsändas av styrelsen till föreningens röstberättigade medlemmar minst tre veckor i förväg.

2 mom.

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Mötet utser särskild ordförande att leda mötets vidare förhandlingar samt sekreterare för mötet och minst en justeringsman för mötets protokoll.

3 mom.

Därefter skall följande ärenden behandlas:

1. styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

2. fastställande av föreningens årsavgift för det kommande kalenderåret;

3. val av ordförande; val av vice ordförande samt val av övriga styrelseledamöter för en period av två år;

4. val av revisorer och suppleanter för två år med överlappning mellan hälften sittande och hälften nyvalda;

5. val av valberedning för två år;

6. val av redaktionskommitté för Tenaestelin; minst en av redaktionskommitténs ledamöter skall ingå i föreningens styrelse;

7. övriga ärenden som upptagits i kallelsen till årsmötet;

8. annat ärende, om minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar ger sitt samtycke till att ärendet tas upp.

4 mom.

Förslag av enskild medlem, avsett att behandlas på mötet skall, för att tas upp i kallelsen, avges skriftligen och vara styrelsens sekreterare tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.

5 mom.

Omröstning sker öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar, om så begärs av minst tre röstberättigade medlemmar. Som föreningens beslut gäller – utom i de fall som omnämnts i 6 mom. nedan och § 11 – den mening för vilken de flesta rösterna ges. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden utom vid val då av-görandet skall ske genom lottning.

6 mom.

Beslut om inval av hedersledamot är ej giltigt med mindre det biträds av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 10 Extra sammanträde

Extra föreningssammanträde kan utlysas av styrelsen.

Sådant sammanträde skall utlysas av styrelsen att hållas inom sex veckor från det begäran inkommit till styrelsen från minst tjugofem föreningsmedlemmar.

Skriftlig kallelse skall utgå minst två veckor i förväg.

På sammanträdet får endast ärenden förekomma som angivits i kallelsen.

Om extra sammanträde gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgats om årsmöte.

§ 11 Stadgeändring, Föreningens upplösning

1 mom.

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen är ej giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande föreningssamman­träden, av vilka ett skall vara årsmöte, och på vart och ett av dessa sammanträden biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Beslut i sådan fråga får inte fattas på sammanträdet med mindre att det i kallelsen angivits att dylik fråga skall behandlas på sammanträdet.

I fall som ovan sägs, bör kallelse till det andra sammanträdet utgå tidigast en månad efter det att det första sammanträdet hållits.

2 mom.

I händelse av föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla ändamål inom föreningens ram som bestäms på föreningens sista sammanträde.

April 2007

Sök på sidan

Kommande möten

Styrelsemöten hålls 19/1, 16/2 och 16/3 2023

Årsmötet äger rum 22 april 2023 kl 13.00 på Ethiostar

Nyheter om Etiopien

AllAfrica News: Ethiopia

All Africa, All the Time. AllAfrica News: Ethiopia

Minnes & Högtidsgåvor

Stöd föreningens projekt #"Ett mål om dagen" med en minnes eller högtidsgåva.

Bilderna levereras på kraftigt papper i A4-format.
Klicka på bilden nedan för att se fler exempel eller göra en beställning

 

högtidsgåvaMHY Sida 1

Svensk-Etiopiska Föreningen

                    Styrelse
Ordförande:         Biniyam Wondimu

Vice ordf.               Håkan Pohlstrand
Sekreterare:         Michael Ståhl
Kassör:                   Per Wallgren
Medlemssekr:      Örjan Åkerrén
Ledamöter:           Wessen Beshah
                                   Sven Britton
                                   Jan Olof Gustavi
                                   Ingegerd Nylander
                                   Sonja Pohlstrand
                                   
Webb/Facebook: Martin Hydén

Org.nr:                     802004-5657

Kontakt e-post:     
kontakt@svensk-etiopiska.se 
eller via kontaktformulär

Betala med Swish

   Medlemsavgift 2023

medl2023

  Bidrag till måltidsprojektet 

QR maltid 2023

      Mer om Swishbetalning